PL EN
Kontrast Menu Zaloguj się

Regulamin Aplikacji

Regulamin Aplikacji

REGULAMIN APLIKACJI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej AKTYWNE MIASTA przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS oraz Android (dalej: „Aplikacja”).
1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art.8 ustawy z dnia 18 lipca 202r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2003 r. poz.1422).
1.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY.
1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
A. Zapisywaniu swoich aktywności (uprawianych dyscyplin sportowych),
B. Rywalizacjach pomiędzy innymi uczestnikami aplikacji,
C. Braniu udziału w Grach Miejskich,
D. Możliwości zapisywania się na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Miasto Bydgoszcz,
E. Wymianie zebranych punktów na rabaty i zniżki u partnerów
1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
A. App Store (dla systemu iOS)
B. Google Play (dla systemu Android)
1.6. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
1.7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania
z aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych
z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownik Aplikacji korzystanie
z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
1.8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe
i nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu
i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
A. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – Ios w wersji minimum11.0.
B. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.1.
2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej stanowi naruszenie Regulaminu.
2.4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
A. aktywne połączenie internetowe,
B. Aktywna usługę GPS,
C. Wyrażenie zgody na lokalizację
2.5. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi podać : Imię, Nazwisko, Login,
e-mail, hasło, wagę, wzrost, datę, urodzenia, zaznaczyć właściwą płeć oraz wybrać te dyscypliny sportowe, które najbardziej interesują i chce aby były z nimi powiązane nagrody. Jednocześnie użytkownik może korzystać z aplikacji bez dokonania rejestracji jednakże Aplikacja ta nie będzie zapisywała żadnych aktywności oraz nie będzie posiadała wszystkich swoich funkcji. Każdy użytkownik może jednoznacznie korzystać z jednego Loginu.

3. OPCJONALE FUNKCJE APLIKACJI

3.1 Użytkownik może zintegrować Aplikacje ze swoim kontem na portalu społecznościowym Facebook. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
3.2. Integrację Aplikacji, o której mowa w punkcie powyżej, użytkownik może aktywować,
jak również dokonać jej dezaktywacji w dowolnym czasie.

4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminem i regulaminami partnerów i sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
4.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
A. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
B. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa
do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
C. korzystanie z wszelkiej informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
4.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystanie z Aplikacji.
4.4 Użytkownicy, którzy korzystają z Aplikacji poprzez Panel Twoja Aktywność poza monitorowaniem swojej aktywności zbierają też monety. Monety te są przeliczane wg poniższego przelicznika:
1km = 4 punkty za: chodzenie, bieganie, Nordic Walking, kajakarstwo, pływanie, canicross,
1km = 3 punkty za: jazda na rolkach,
1km = 2 punkty za: jazda na rowerze, jazda na nartach, jazda na snowboardzie,deskoroloka, hulajnoga, jazda konna, jazda na wózku, łyżyw, nartorolki, wioslarstwo
1km = 1 punkt za: kolarstwo
Punkty te można wykorzystać poprzez zakładkę "Wyzwania i Nagrody" wybierając jedną z
oferowanych ofert przez Partnerów Aplikacji AKTYWNE MIASTA.. Wybranie oferty jest jednoznaczne z odjęciem punktów o wartość danej oferty od ogólnej puli zebranych punktów

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
5.2 Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
A. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich,
B. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności i wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
C. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników,
a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownik korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia
z urządzenia mobilnego.
6.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących
w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
6.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dokonania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

7.2 W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

7.3 Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 7 ust.5, 10, 18, o samorządzie gminnym Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95..

7.4 Nie podanie danych będzie skutkować niemożnościąością korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji AKTYWNE MIASTA.

7.5 Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.6 Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firma Rosmedia z siedzibą w Bydgoszczy przy 
Drzymały 12A świadczące jedynie w zakresie niezbędnym do utrzymania platformy technologicznej i usuwania awarii systemu.

7.7 Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili wyrejestrowania się z aplikacji.

7.8 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej aktywna@um.bydgoszcz.pl.
8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści : nazwę i model urządzenia, mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis
i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać Login użytkownika.
8.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane dane w reklamacji lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża się okres rozpatrywania reklamacji.

9. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
9.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.aktywne.miasta.pl oraz samej Aplikacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.2. Regulamin obowiązuję od dnia 18 kwietnia 2018 roku.