PL EN
Kontrast Menu Sklep

Regulamin

Regulamin

Regulamin Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

1) Organizator główny, tj. Miasto Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz;

2) Organizatorzy lokalni tj. Miasta Prezydenckie, związki gmin, związki metropolitarne lub stowarzyszenia samorządów, które zawarły z organizatorem głównym umowę o współpracy w ramach organizacji Treningu „Rowerowa Stolica Polski” oraz Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Pełna lista współadministratorów dostępna jest pod adresem https://aktywne.miasta.pl/p/25-regulamin

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz oraz z wyznaczonymi przez współadministratorów Inspektorami Ochrony Danych, których pełna lista dostępna jest na stronie https://aktywne.miasta.pl/p/25-regulamin

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu promowania sportu, turystyki i promocji gmin biorących udział w projekcie stanowiącym realizację zadania w interesie publicznym na podstawie art. 7 ust. 1 pkt , 10, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.).

4. Dane osobowe:

1) Podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, login, email jest dobrowolne lecz niezbędne dla wzięcia udziału w projekcie;

2) Podanie dodatkowych danych w postaci: wiek, waga, płeć i data urodzenia jest dobrowolne i niewymagane do wzięcia udziału w projekcie. Podanie tych danych pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji aplikacji umożliwiających prawidłowe obliczanie spalonych kalorii;

3) Umieszczanie zdjęcia profilowego w aplikacji jest dobrowolne i niewymagane do wzięcia udziału w projekcie, równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie wyłącznie w celu udostępnienia innym użytkownikom aplikacji. W każdej chwili możliwe jest jego samodzielne usunięcie lub zmiana;

4) Zbieranie danych geolokalizacyjnych dot. pokonywanych tras wymagane jest dla udziału w projekcie. Każdorazowe zarejestrowanie trasy wymaga aktywacji właściwej funkcji w aplikacji przez uczestnika i włączenia lokalizacji w telefonie;

5) W celu prawidłowego zapewnienia przebiegu Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” Organizator może również sprawdzać przejazdy uczestników;

6) W przypadku usunięcia konta wszystkie zgromadzone w aplikacji dane uczestnika są po siedmiu dniach trwale usuwane;

7) Do danych osobowych w postaci: login, imię, nazwisko, zdjęcie profilowe mają dostęp wszyscy pozostali użytkownicy aplikacji. Dodatkowo użytkownicy dodani do zakładki „znajomi” mają dostęp do informacji o liczbie znajomych, wieku oraz aktywności (podglądu pokonanych tras z pełną telemetrią ), jak również po włączeniu odpowiedniej funkcji do bieżącej lokalizacji (wyłącznie podczas rejestrowanego treningu);

8) Aplikacja umożliwia zarządzanie udostępnianiem danych innym użytkownikom, w szczególności pozwala na ukrywanie wszelkich danych przed innymi użytkownikami.

5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do siedmiu dni od momentu usunięcia konta z aplikacji.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, w szczególności firma Ros Media z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 12a, 85-329 Bydgoszcz, NIP: 967 106 82 54, Regon 092557580, świadcząca usługi w zakresie niezbędnym do utrzymania platformy technologicznej i usuwania awarii systemu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik uprawniony jest do:

1) Dostępu do swoich danych osobowych;

2) Poprawiania swoich danych osobowych;

3) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

4) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

10. Celem zbierania danych osobowych nie jest zautomatyzowana ocena czynników osobowych uczestników projektu.

II. CEL

1. Propagowanie aktywnego trybu życia.

2. Promocja turystyki rowerowej.

3. Promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu.

4. Wdrażanie idei Smart City.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Miast, stowarzyszeń, związków lub obszarów metropolitarnych, w skład których wchodzi przynajmniej jedno Miasto Prezydenckie i którzy zgłosili się do Projektu, pobrali oraz zainstalowali bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta”  i zaakceptowali regulamin aplikacji.

2. Jako Projekt "Puchar Rowerowej Stolicy Polski" należy rozumieć Trening "Rowerowa Stolica Polski oraz Rywalizację o "Puchar Rowerowej Stolicy Polski".

3. Trening odbywać się będzie w okresie od dnia 21 marca do dnia 21 maja w latach 2021 - 2023. Rywalizacja odbywać się będzie w okresie od dnia 1 do dnia 30 czerwca w latach 2021 - 2023 w Miastach, stowarzyszeniach, związkach lub obszarach metropolitarnych, które zgłosiły się do Projektu i podpisały umowę o współpracy. Lista Miast, które przystąpią do projektu zostaną opublikowane na stronie: www.aktywne.miasta.pl.

IV. UCZESTNICTWO

1. Udział w Projekcie ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane osoby spełniające warunki, o których mowa poniżej.

2. Warunkiem udziału w Projekcie jest:

1) Pobranie aplikacji „Aktywne Miasta” i dołączenie do Treningu/ Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Lokalnego Organizatora;

2) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej;

3) Przystąpienie do Treningu/ Rywalizacji w okresie od dnia udostępnienia w aplikacji panelu Trening i Rywalizacja do dnia 30 czerwca bieżącego roku. Dotyczy aktywności jazda na rowerze i kolarstwo.

4) Akceptacja udziału w Projekcie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości przejazdów rowerowych, które mogą polegać,                   m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia.

3. Przystąpienie do Projektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Projektu.

V. ZASADY RYWALIZACJI

1. Projekt odbywa się poprzez aplikację "Aktywne Miasta”.

2. Do Projektu można przystąpić od dnia udostępnienia Treningu/Rywalizacji w aplikacji do dnia 30 czerwca w latach: 2021 - 2023.

3. W Treningu/Rywalizacji liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, bez ograniczenia na rodzaj roweru.

4. Przystępując do Treningu/Rywalizacji należy wybrać Miasto, stowarzyszenie lub obszar metropolitarny, dla którego zbierane są kilometry.

5. Wybór Miasta, stowarzyszenia, związku lub obszaru metropolitarnego nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do Projektu wybierając jednocześnie Organizatora Lokalnego.

6. Organizator Lokalny ma prawo utworzenia oddolnych rywalizacji poprzez tworzenie grup, do których dołączają poszczególni uczestnicy Projektu.

7. Uczestnik może dołączyć tylko do jednego Organizatora Lokalnego (Miasta, stowarzyszenia lub obszaru metropolitarnego).

8. Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie utworzonej przez Organizatora Lokalnego.

9. Uczestnik może zmienić grupę od momentu dołączenia do grupy do dnia 23 czerwca każdego roku.

10. Przejazd uczestnika musi zostać zsynchronizowany w ciągu  24 godzin po jego ukończeniu. Po upływie tego czasu przejazd zostaje automatycznie przeniesiony do kwarantanny i usunięty po upływie 7 dni. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zaliczyć przejazd przeniesiony do kwarantanny.

11. W przypadku wykrycia przez aplikację podejrzanego treningu, np. ze względu na nadmierną prędkość, aplikacja przeniesie aktywność do kwarantanny. Uczestnik, w dziale „Historia”, znajdzie na pasku informację z prośbą o zatwierdzenie lub odrzucenie treningu. Jeżeli uczestnik go nie zatwierdzi w ciągu 7 dni, trening ten nie będzie liczony do rankingu. W przypadku potwierdzenia przez uczestnika autentyczności przejazdu, ten musi zostać jeszcze zaakceptowany przez Organizatora. W przypadku, gdy trening zostanie potwierdzony, a Organizator w oparciu o zebrane dane stwierdzi, że trening nie został wykonany zgodnie z regulaminem, trening zostanie usunięty, a uczestnik zablokowany lub usunięty z rywalizacji.

12. Trening w rywalizacji nie może trwać dłużej niż 24h. Treningi, które będą dłuższe niż 24h zostaną automatycznie zamknięte z uwzględnieniem pokonanego dystansu, który zostanie dodany do rankingu. Automatyczne zamknięcie treningu może powodować brak informacji o spalonych kaloriach w aktywności.

13. Jeżeli uczestnik wykonuje trening bez włączonej transmisji danych i jego trening zostanie zsynchronizowany po upływie 24h od jego ukończenia, aktywność ta nie będzie brana pod uwagę w rankingach.

14. Uczestnik może zaimportować inny przejazd rowerowy z aplikacji/urządzenia GARMIN do rywalizacji do 24 h od jego zakończenia pod warunkiem, że ten nie był poprzednio ręcznie edytowany przez użytkownika.

15. Uczestnikowi, który dokonał synchronizacji aplikacji z GARMIN CONNECT i jednocześnie używał aplikacji Aktywne Miasta, powodując dublowanie treningów, zostaną zaliczone wyłącznie treningi z Garmina. W przypadku, gdy takie dublowanie treningów nie zostanie automatycznie wyłapane przez system, Organizator może dokonać ręcznej weryfikacji i w momencie wykrycia dublowania treningu, użytkownik zostanie usunięty z rywalizacji. 

16. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane zarówno na stronie internetowej www.aktywne.miasta.pl , jak i w aplikacji "Aktywne Miasta". W celu prawidłowego zapewnienia przebiegu Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” Organizator może również sprawdzać przejazdy uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich przejazdów, które wg niego są wątpliwe oraz usunięcia uczestnika rywalizacji z aplikacji.

VI. KLASYFIKACJE

1. Podstawą klasyfikacji w Rywalizacji są prawidłowo wykonane przejazdy Uczestników zgodnie z zapisami pkt. V niniejszego Regulaminu

2. Klasyfikacje będą prowadzone wg następującego wzoru: suma wszystkich kilometrów uczestników Rywalizacji Lokalnego Organizatora dzielona przez ilość mieszkańców danego Miasta, stowarzyszenia, obszaru lub związku metropolitarnego.

3. Wprowadza się trzy rodzaje klasyfikacji:

1) Klasyfikacja Ogólna Uczestników wg sumy wszystkich kilometrów;

2) Klasyfikacja Uczestników poszczególnych Lokalnych Organizatorów wg. sumy wszystkich kilometrów;

3) Klasyfikacja miast w pięciu grupach wyodrębnionych na podstawie liczby ludności:

                    - od 1 do 50 000 mieszkańców,

                    - od 50 001 do 65 000 mieszkańców,

                    - od 65 001 do 100 000 mieszkańców,

                    - od 100 001 do 200 000 mieszkańców,

                    - powyżej 200 001 mieszkańców.   

4. Ilość mieszkańców danego Organizatora Lokalnego jest liczona na podstawie danych GUS aktualizowanych każdego kolejnego roku realizacji Projektu i publikowanych na stronie internetowej GUS.

VII. NAGRODY

1. Organizator Lokalny (miasto, stowarzyszenie czy związek metropolitarny), który uzyska najlepszy wynik wg. klasyfikacji ogólnej, otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Puchar wywalczony trzy razy z rzędu pozostaje na jego własność.

2. Organizator Lokalny (miasto, stowarzyszenie czy związek metropolitarny), który uzyska najlepszy wynik w grupie w klasyfikacji wg. liczby ludności otrzyma dodatkowe wyróżnienie.

3. Nagrody w klasyfikacji lokalnej dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek gwarantuje właściwy Organizator Lokalny.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w klasyfikacjach i nagrodach dla Miast i jej Uczestników w przypadku pozyskania sponsorów i partnerów Projektu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pisemne protesty, uwagi, problemy techniczne związane z aplikacją lub przebiegiem Projektu, należy kierować do Organizatora na adres e-mail: kontakt@aktywne.miasta.pl.

2. Udział Lokalnego Organizatora jak i Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

3. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

5. Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej www.aktywne.miasta.ploraz aplikacji "Aktywne Miasta".

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Treningu/Rywalizacji bez podawania przyczyn.

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

8. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Projekcie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

9. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na udział w Projekcie i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Projekcie.

10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Lista współadministratorów

L.p

Miasto

adres

kontakt

1

Biała Podlaska

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

iod@bialapodlaska.pl

2

Białystok

Słonimska 1

bbi@um.bialystok.pl

3

Bielsko-Biała

Plac Ratuszowy 1 

iod@um.bielsko.pl

4

Bydgoszcz

Jezuicka 1

iod@um.bydgoszcz.pl

5

Chorzów

Rynek 1

iod@chorzow.eu

6

Chełm

Lubelska 65

iod@gminachelm.pl

7

Elbląg

Łączności 1

 55 239 33 28

8

Ełk

Piłsudskiego 4

dpo@um.elk.pl

9

Głogów

Rynek 10

iod@glogow.um.gov.pl

10

Gniezno

Lecha 6

urzad@Gniezno.eu

11

Gorzów Wielkopolski

Sikorskiego 3-4

iod@um.gorzow.pl

12

Grudziądz

Piłsudskiego 51

p.mazur@um.grudziadz.pl,

13

Inowrocław

Ratuszowa 36

iod@inowroclaw.pl

14

Jastrzębie-Zdrój

al. Piłsudskiego 60

miasto@um.jastrzebie.pl

16

Kedzierzyn-Koźle

Grzegorza Piramowicza 32

inspektor@kedzierzynkozle.pl

17

Kołobrzeg

Ratuszowa 13

iod@um.kolobrzeg.pl

18

Koszalin

Rynek Staromiejski 6-7

iod@um.koszalin.pl

19

Krosno

Lwowska 28A

13 47 43 317

20

Leszno

Kazimierza Karasia 15

iod@leszno.pl

21

Łomża

Farna 1

 a.kondraciuk@um.lomza.pl

22

Mysłowice

Powstańców 1

 m.patalag@um.myslowice.pl

24

Nowy Sącz

Rynek 1

iod@nowysacz.pl

25

Ostrołęka

Pl. Gen. J. Bema 1

iod@um.ostroleka.pl

26

Ostrowiec Świętokrzyski

Jana Głogowskiego 3/5

inspektor@cbi24.pl

27

Piekary Śląskie

Bytomska 84

32 39 39 307

28

Piła

plac Staszica 10

ido@um.pila.pl

29

Piotrków Trybunalski

Pasaż K. Rudowskiego 10

a.pelka@piotrkow.pl

30

Płock

Pl. Stary Rynek 1

iod@plock.eu

31

Poznań

plac Kolegiacki 17

iod@um.poznan.pl

32

Pruszków J.I. Kraszewskiego 14/16

iod@miasto.pruszkow.pl

33

Przemyśl

Rynek 1

bbi@um.przemysl.pl

34

Puławy

Lubelska 5

iod@um.pulawy.pl

35

Racibórz

Króla Stefana Batorego 6

_iodo@um.raciborz.pl

36

Radom

J. Kilińskiego 30

iod.kontakt@umradom.pl

37

Rybnik

Bolesława Chrobrego 2

iod@um.rybnik.pl

38

Siemianowice-Śląskie

Jana Pawła II 10

iod@um.siemianowice.pl

39

Sieradz

pl. Wojewódzki 1

um@umsieradz.pl.

40

Skarżysko-Kamienna

Sikorskiego 18 

inspektor@um.skarzysko.pl

41

Skierniewice

Rynek 1

umskier@um.skierniewice.pl

42

Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

iod@um.slupsk.pl

43

Sopot

Tadeusza Kościuszki 25/27

violetta.chmielak@um.sopot.pl

44

Stargard

Czarnieckiego 17

iod@um.stargard.pl

45

Starogard Gdański

Gdańska 6

Anna.Moritz-Prostko@um.starogard.pl

46

Suwałki

Mickiewicza 1

iod@um.suwalki.pl

47

Świdnica

Głowackiego 4

krzysztof.olejniczak@comars.pl

49

Tarnów

Mickiewicza 2

iod@umt.tarnow.pl

50

Toruń

Wały gen. Sikorskiego 8

iod@um.torun.pl

51

Tychy

Al. Niepodległości 49

iod@umtychy.pl

52

Wałbrzych

pl. Magistracki 1

iodo@um.walbrzych.pl

53

Włocławek

Zielony Rynek 11/13

poczta@um.wloclawek.pl

54

Zduńska Wola

Złotnickiego 12

iod@zdunskawola.pl

55

Zielona Góra

Podgórna  22

iod@um.zielona-gora.pl

56

Żory

Rynek 9

iod@um.zory.pl